Bolesti ramenního pletence jsou časté a zároveň pacienty značně obtěžují. V současné době jsou pacienti s obtížemi v této oblasti odesíláni odborníkům ze čtyř základních oborů – neurologům, rehabilitačním lékařům, ortopedům a revmatologům. Tito odborníci jsou schopni posoudit problematiku ve svém oboru, ale většinou jim schází komplexní náhled na možnou příčinu obtíží v ramenním pletenci. V ještě horším postavení jsou dnes praktičtí lékaři, kteří nemohou být schopni orientovat se v tak složité oblasti a jsou spíše odkázáni na milost a nemilost specialistů. Častá je však bohužel i neznalost problematiky diferenciální diagnostiky a proto jsou mnozí pacienti s konečnou platností zařazováni do diagnóz, které jsou spíše pověrami a vyjadřují naši neschopnost přiznat si nedokonalé znalosti. Proto jsou tak časté diagnózy zmrzlého ramene nebo humeroskapulární periartritidy vycházející z názorů starých několik desítek let. Jsou to diagnózy opírající se spíše o naše přání než o výsledky nových vyšetřovacích metod, které dnes již dokáží příčiny obtíží přesně odlišit. Z těchto důvodů jsme se pokusili o pokud možno srozumitelné nastínění problematiky patologie ramenního pletence s důrazem na použití ultrazvukového vyšetření, které se stává standardem v možnostech okresních nemocnic. Z dalších diagnostických metod se zmíníme i o dalších vyšetřovacích metodách jako artroskopii a magnetické rezonanci. Vzhledem k tomu, že tyto metody jsou nám stále nedostupné, budou zmiňovány jen stručně, i když předem musíme zdůraznit jejich vypovídací schopnost, která je pro některé patologické stavy nedocenitelná.

Na začátek je vhodné  poděkovat několika osobám, bez kterých by tato publikace nevznikla
mé ženě , která  nikdy nevěřila, že  tuto knihu dokončím, čímž mě donutila k opaku
doc. MUDr. Josefu Sobotovi, CSc. radiodiagnostické oddělení Ústřední vojenská nemocnice  Praha,  za poskytnutí fotodokumentace MRI
mému primáři, MUDr. Ivanovi Weidenhofferovi, II.interní oddělení , Městská nemocnice  Litoměřice , jehož si vážím  pro jeho osobní vlastnosti  a medicínskou intuici a vše co mě naučil
prof. MUDr. Janu Štěpánovi, osteologické centrum III. interní klinika Praha , za poskytnutí  hardwaru

MUDr. Roman ZÁHORA