Přístrojové vyšetřovací metody glenohumerální nestability


V případě pozitivity klinických manévrů je vhodné doporučit další vyšetření pro potvrzení diagnózy. Ty mají za úkol zjistit eventuální poškození labrum glenoidale nebo vyloučit jiné příčiny bolestí glenohumerálního skloubení a mohou potvrdit i samotnou nestabilitu, tj. zvýšenou pohyblivost hlavice humeru vůči kloubní jamce.

RTG snímek ramene

RTG snímek v klasické AP projekci

RTG snímek v klasické AP projekci nepřináší údaje upřesňující diagnózu glenohumerální nestability. Existuje však modifikace tohoto vyšetření, kdy pacient s relaxovaným svalstvem ramene zatíží končetinu závažím. Tak může dojít ke znázornění spodní luxace na RTG snímku, tj. dojde k posunutí hlavice humeru distálně.

Axilární RTG projekce

Axilární RTG projekce může být nápomocna při diagnóze zadní nebo přední subluxace.

Speciální RTG projekce

Existují i speciální projekce pro znázornění specifických známek instability jako jsou Bankartova leze labrum glenoidale nebo Hill Sachsův defekt, což je impresivní fraktura hlavice humeru, vznikající v místě komprese při luxaci okrajem glenoidální jamky.

Vzhledem k existenci a dostupnosti dalších metod se však klasické RTG vyšetřovací techniky opouštějí a při podezření na glenohumerální nestabilitu se provádějí následující vyšetření:

Artrografie

Artrografie samotná nebo v kombinaci s DCAT je cenný nástroj v případě poškození labrum glenoidale.

Artroskopie

Artroskopie je výhodná pro vyšetření traumatických změn labrum glenoidale, navíc lze diagnostickou část spojit současně s artroskopickou operací a revizí poškozeného labra.

MRI

Zřejmě nejlepší metoda pro diagnostiku poškození labrum glenoidale spojeného s glenohumerální instabilitou.


 

 

UZ vyšetření

Vyšetření etiologie nestability UZ

UZ vyšetření je pro průkaz poškození labrum glenoidale bohužel málo přínosné. Existuje jediná výjimka a tou je poškození labrum glenoidale posterior, které UZ prokáže ve formě jeho odtržení eventuálně i s okrajem jamky. Přední labrum je však UZ špatně vyšetřitelné. Při vyšetření UZ je také možné prokázat velice dobře Hill Sachsův defekt, neboť kloubní povrch hodnotí UZ přesněji než radiologické vyšetření.

Prokázání samotné nestability UZ

UZ vyšetření prokáže i eventuální nestabilitu porovnáním vzdálenosti kloubních povrchů  lopatky a hlavice humeru

  1. v klidové poloze
  2. v nucené poloze

Vyšetření nestability UZ se provádí v různých rovinách v závislosti na typu nestability. Podle Sattlera je nutné brát jako patologickou stranovou diferenci 4 mm při celkovém posunu větším než 5 – 8 mm. Někteří autoři však upozorňují na určitou stranovou fyziologickou rozdílnost mezi dominantní a nedominantní končetinou. Nucené polohy dosahujeme buď přímo tlakem sondy nebo většinou tahem za vyšetřovanou končetinu ve vhodném směru. Subluxace a luxace vyšetřujeme v základních řezech stranovým porovnáním kostních struktur.