Nulová metoda  pro zaznamenání rozsahu pohybu

Pro popsání funkce končetiny či spíše jakéhokoliv kloubu není dostatečné znát jen celkový rozsah pohybu, ve kterém je pohyb možný. Důležitá je i výchozí poloha, ze které se pohyb vykonává. V případě ankylózy a kontraktur se samozřejmě setkáváme s odchylkami od fyziologického postavení. Tyto změny sice můžeme popsat i slovně, ale to zabírá mnoho místa a času zároveň se špatnou přehledností tohoto záznamu. Proto byla vypracována metoda měření rozsahu pohybu a klidového postavení končetiny záznamem tzv. neutrální nulové polohy. Vychází z předpokladu, že pokud pacient stojí ve vzpřímené poloze, dolní končetiny má rovnoběžně, paže má připažené a přitisknuté k tělu s palci dopředu, je pak poloha všech jeho kloubů v nulové poloze, tj. odpovídající nula stupňům. Pokud klouby v klidové poloze nejsou v této nulové poloze8, pak výchozí postavení odpovídá úhlovému deficitu do nulové polohy.

Vzhledem k nutnosti záznamu rozsahu pohybu pro praxi, kdy není výhodné uvádět rozsah každého pohybu samostatně, vychází se při vyšetření z toho, že se všechny pohyby ramenního pletence uskutečňují ve třech  základních rovinách – tj. frontální, sagitální a transverzální. Těmto rovinám pak náležejí odpovídající pohyby, viz izolované pohyby. Hodnoty rozsahu pohybu kloubů je tedy možné a vhodné zaznamenat tímto způsobem. Při záznamu je na prvním místě uváděn k tělu prováděný pohyb9. Ve sloupci označeném I. je uveden typ pohybu, ve sloupci II. se zaznamenávají pohyby pravé končetiny, ve sloupci III. se zaznamenávají pohyby levé končetiny.

Rozsahy pohybů v glenohumerální skloubení metodou nulové polohy

l. sloupec

II. sloupec III. sloupec
typ pohybu pro pohyby vpravo pro pohyby vlevo
flexe/extenze 90/0/40 90/0/40
addukce/abdukce 20/0/90 20/0/90
vnitřní rotace/zevní rotace 90/0/80 90/0/80

 

8 například při zmiňované ankylóze

9 tj. hodnoty rozsahu flexe, addukce, vnitřní rotace jsou na prvním místě, před hodnotou nulové polohy